Lens Simulator

Lens Simulator

OCULAR CONDITIONS
I have an Astigmatism

VISION WITH IOLs AFTER THE SURGERYSimulation of how image appears to a emmetropic (normal) person (Under age of 40 years) with good vision during day time

दिवसभरात चांगले दृष्टी असलेल्या समृद्ध (सामान्य) व्यक्तीस (40 वर्षे वयाच्या) मध्ये प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a emmetropic (normal) person (Under age of 40 years) with good vision during night time

रात्रीच्या वेळी चांगल्या दृष्टीने समृद्ध (सामान्य) व्यक्ती (40 वर्षे वयाच्या) मध्ये प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person over age of 40 years with good vision for distance during day time

40 वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीला दिवसाच्या वेळेत अंतरासाठी चांगली दृष्टी असलेल्या प्रतिमा कशा दिसतात याचे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person over age of 40 years with good vision for distance during night time

40 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने रात्रीच्या वेळेस अंतरासाठी चांगली दृष्टी असलेल्या प्रतिमा कशा दिसतात याचे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person with cataract during day time

दिवसात मोतियाबिंद असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person with cataract during night time

रात्रीच्या काळात मोतिबिंदू असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस कसे प्रतिमा दिसते याचे अनुकरण

Simulation of how image appears to a person with astigmatism (cylinder power) during day time

दिवसाच्या दरम्यान अस्थिरता (सिलेंडर पावर) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person with astigmatism (cylinder power) during night time

रात्रीच्या वेळी अस्थिरता (सिलेंडर पावर) असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person with astigmatism (cylinder power) during day time

दिवसाच्या दरम्यान अस्थिरता (सिलेंडर पावर) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person with astigmatism (cylinder power) during night time

रात्रीच्या वेळी अस्थिरता (सिलेंडर पावर) असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसते हे सिम्युलेशन

Simulation of how image appears to a person over age of 40 years with astigmatism (Cylinder Power) during day time

दिवसात 40 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला प्रतिमा कशी दिसायला हवी तीक्ष्णता (सिलिंडर पॉवर) सह प्रतिमा कशी दिसते

Simulation of how image appears to a person over age of 40 years with astigmatism (Cylinder Power) during night time

रात्रीच्या वेळी 40 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला क्षितीज (सिलिंडर पॉवर) असलेल्या प्रतिमा कशा दिसतात याचे सिम्युलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Espheric Intra Ocular Lens during day time

दिवसाच्या दरम्यान मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑकुलर लेन्ससह मोतिबिंदूसाठी (ऑपरेशनल कॉर्नियल अॅजिगेटिझिझमशिवाय) कार्यरत असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Espheric Intra Ocular Lens during night time

रात्रीच्या वेळी मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ओक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदूसाठी (ऑपरेशनल कॉर्नियल अॅजिगेटाझिझमशिवाय) कार्यरत असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time

दिवसाच्या दरम्यान मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑकुलर लेन्ससह मोतिबिंदूसाठी (ऑपरेशनल कॉर्नियल अॅजिगेटाझिझमशिवाय) कार्यरत असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time

रात्रीच्या वेळी मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदूसाठी (ऑपरेशनल कॉर्नियल अॅजिगेटाझिझमशिवाय) ऑपरेशन केलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Espheric Intra Ocular Lens during day time

दिवसाच्या दरम्यान मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ओक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Espheric Intra Ocular Lens during night time

रात्रीच्या वेळी मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ओक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटाझिमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time

दिवसाच्या दरम्यान मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटाझिमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time

रात्रीच्या वेळी मोनोफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटाझिमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Aspheric Toric Intra Ocular Lens during day time

दिवसाच्या दरम्यान मोनोफोकल एस्फेरिक टॉरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटाझिमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Monofocal Aspheric Toric Intra Ocular Lens during night time

रात्रीच्या वेळी मोनोफोकल एस्फेरिक टॉरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या व्यक्तीला प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Bifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time. Note the improved near vision (iPad) as compared to monofocal lens

दिवसादरम्यान बिफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑकुलर लेन्ससह मोतिबिंदूसाठी (ऑपरेशनल कॉर्नियल अॅजिगेटिझिझमशिवाय) कार्यरत असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन. मोनोफोकल लेन्सच्या तुलनेत सुधारीत दृष्टीक्षेप (iPad) लक्षात ठेवा

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Bifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time. Note the improved near vision (wrist watch) as compared to monofocal lens.

रात्रीच्या वेळी बिफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमशिवाय) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन. मोनोफोकल लेन्सच्या तुलनेत सुधारीत दृष्टी (मनगटाचे घड्याळ) लक्षात ठेवा.

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Trifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time. Note the improved near vision and intermediate vision (iPad & Laptop) as compared to monofocal lens

दिवसभरात ट्रायफोकल मल्टीफोकल असफ्रिक इंट्रा ओक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदूसाठी (ऑपरेशनल कॉर्नियल अॅजिगेटिझिझमशिवाय) कार्यरत असलेल्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन. मोनोफोकल लेन्सच्या तुलनेत सुधारित जवळील दृष्टीक्षेप आणि इंटरमीडिएट व्हिजन (iPad आणि लॅपटॉप) लक्षात ठेवा

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (without pre-existing corneal astigmatism) with a Trifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time. Note the improved near vision and intermediate vision (Wrist Watch & Car Navigation System) as compared to monofocal lens.

रात्रीच्या वेळी ट्रायफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमशिवाय) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. मोनोफोकल लेन्सच्या तुलनेत सुधारीत दृष्टीकोन आणि मध्यवर्ती दृष्टी (कलाई वॉच आणि कार नेव्हीगेशन सिस्टम) लक्षात ठेवा.

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Bifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time. Note the over all blurry vision

दिवसभरात बिफोकल मल्टीफोकल असफ्रिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सर्व अस्पष्ट दृश्याकडे लक्ष द्या

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Bifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time. Note the over all blurry vision

रात्रंदिवस बिफोकल मल्टीफोकल असफ्रिक इंट्रा ऑकुलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या व्यक्तीला प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सर्व अस्पष्ट दृश्याकडे लक्ष द्या

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Trifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time.Note the over all blurry vision

दिवसभरात ट्रायफोकल मल्टीफोकल असफ्रिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिजिमेटीझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सर्व अस्पष्ट दृश्याकडे लक्ष द्या

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Trifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time. Note the over all blurry vision

रात्रीच्या वेळी ट्रायफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सर्व अस्पष्ट दृश्याकडे लक्ष द्या

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Bifocal Multifocal Aspheric Toric Intra Ocular Lens during day time. Note the improved near vision (iPad)

दिवसभरात बिफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक टॉरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (प्री-अस्तित्वात असलेल्या कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सुधारीत दृष्टीक्षेप (iPad) लक्षात ठेवा

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Bifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time. Note the improved near vision (Wrist Watch)

रात्री दरम्यान बिफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिमुलेशन. सुधारीत दृष्टीक्षेप (रस्ट वॉच) लक्षात ठेवा

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Trifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during day time. Note the improved near vision and intermediate vision (iPad & Laptop)

दिवसभरात ट्रायफोकल मल्टीफोकल असफ्रिक इंट्रा ऑकुलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सुधारीत दृष्टीकोन आणि इंटरमीडिएट व्हिजन (iPad आणि लॅपटॉप) लक्षात ठेवा

Simulation of how image would appear to a person operated for cataract (with pre-existing corneal astigmatism) with a Trifocal Multifocal Aspheric Intra Ocular Lens during night time. Note the improved near vision and intermediate vision (Wrist Watch & Car Navigation System)

रात्रीच्या वेळी ट्रायफोकल मल्टीफोकल एस्फेरिक इंट्रा ऑक्युलर लेन्ससह मोतिबिंदू (पूर्व-विद्यमान कॉर्नियल अजिगेटिझमसह) असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस प्रतिमा कशी दिसेल याचे सिम्युलेशन. सुधारीत दृष्टी आणि मध्यवर्ती दृष्टी (डोकावून पहा आणि कार नेव्हीगेशन सिस्टम) लक्षात ठेवा


* For illustration purpose only. Actual results may vary