ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್  ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಉಪಲಬ್ದ ಇದೆ…

ನಕಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡಿಸುವದು (ನಿಮ್ಮ ನೈಜ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣಿನಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ)
> ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಉಪಚಾರ(ಟೋಸಿಸ ಸರ್ಜರಿ)
> ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಾಂಸ
> ವಯಸ್ಸುಗಳ ಅನುಸಾರ ಬಂದಿರುವ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಕಾಯಿಲೆ
> ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲು ಎಲುಬುಗಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ