ಮಾನೀಟರ ಸ್ವರೂಪ

ಮಾನೀಟರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 25ಇಂಚ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ 6ಇಂಚಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು

20-20-20 ನಿಯಮ 

ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ 20 ಸೆಕೆಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿರಿ. ಕನಿಷ್ಠ 20 ಪುಟ ಅಂತರಮೇಲೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಕಡೆ ನೋಡಿರಿ.

ಸ್ರ್ಕೀನ

ಸ್ರ್ಕೀನ ಸೀನದೊಳಗಿನ ಬರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಎಚ್ಚರಿಕೆ /ಪ್ರಕಾಶ ಕಿರಣ ಕಣ್ಣಿನವರೆಗೆ – ಪರಾವರ್ತಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ದಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಕಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಳಂತೆ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ದಿಶೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ಸಲಮಾಡಿರಿ.

ಲಾಯಿಟ ಪ್ರಕಾಶಿನ ಪ್ರಭಾವ

ಕಿಟಕಿಯ ಪಡದುಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಳಕು ಪರಾವರ್ತಿತ ಆಗುವ ಪ್ರಕಾಶದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಳ ಬೀಳುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ.

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಿಳುಕಿಸು 

ಕಣ್ಣು ಪಿಳುಕಿಸುವುದು ಸತತ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಡದೆ ಒದ್ದೆತನ ಕಾಯಮ ಇರುತ್ತದೆ

ಕುಳಿತುತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈ ಓರಗಿಸಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ಖುರ್ಚಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಟಾಯಪಿಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆಧಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಖುರ್ಚಿ ಎತ್ತರ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಹುದು.

AC ನಿಂದ ದೂರ 

ACನಿಂದ ಗಾಳಿ ಸರಳ ಬರುವದು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ.